Start

Drodzy Państwo,
jako dyrektor szkoły zostałam zobligowana do przekazania Państwu listu Śląskiego Kuratora Oświaty w związku z możliwą realizacją zapowiedzi strajku wśród nauczycieli.
Niezależnie od powyższego w związku z planowanym strajkiem, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019roku zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie w tym czasie opieki swojemu dziecku.
Działania nauczycieli w żadnym stopniu nie są skierowane przeciwko uczniom i ich rodzicom, ale całemu systemowi, w którym tkwią, i z którym muszą borykać się na co dzień ze szkodą dla swoich uczniów.
Dlatego proszę o zrozumienie i pomoc.
8 kwietnia i 9 kwietnia zapewnimy opiekę tym uczniom, których rodzice, dziadkowie, ciocie lub inne osoby nie będą mogły jej zapewnić, jednak jeśli dojdzie do sytuacji, w której strajk przeciągnie się na 10,11,12 kwietnia proszę bardzo serdecznie aby wszystkie dzieci pozostały pod opieką rodziców lub innych osób spoza szkoły abyśmy mogli przeprowadzić egzamin dla uczniów gimnazjum. Te same osoby, które mogą zaopiekować się dziećmi w dniach 8, 9 kwietnia, będą uczestniczyć jako egzaminatorzy w pracach komisji egzaminacyjnych w pozostałych trzech dniach tygodnia (10, 11, 12 kwietnia)

Pozdrawiam,
Aneta Frugalska

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli


(1) Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki  i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku.
(2) Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia .
(3) W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
(4) Zapewnienie opieki  odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
(5) Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
(6) Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.
1.    Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2.    Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3.    § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4.    Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5.    Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6.    Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

--